Voorwaarden

Van toepassing op de overeenkomst tussen ondergetekende, hierna te noemen ‘deelnemer’ of ‘huurder’ en Artzaanstad BV, hierna te noemen ‘Artzaanstad’, welke overeenkomst deelnemer het recht geeft van Artzaanstad tegen betaling van een nader vast te stellen bedrag kunstwerken te huren.

Opzegging dient minstens 1 maand van tevoren schriftelijk te geschieden aan het kantoor van Artzaanstad. De overeengekomen huurprijs is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient te worden voldaan middels een door de deelnemer bij de aanvang van de huurovereenkomst aan Artzaanstad te verstrekken bankmachtiging. Bij aanvang van de onderhavige overeenkomst dient tevens een bedrag voor administratiekosten vooruit te worden betaald. Indien een deelnemer achterstand heeft in de betaling der verschuldigde huur kan hij bij het terugbrengen van de door hem gehuurde werken eerst dan weer nieuwe werken huren, nadat hij de achterstand in de betaling heeft aangezuiverd. Indien deelnemer geen gebruik maakt van de mogelijkheid te huren, dan is hij tot opzegging toch de maandelijkse bijdrage verschuldigd. Bij achterstand in de betaling der verschuldigde huur is Artzaanstad gerechtigd voor iedere maand of gedeelte daarvan de dubbele maandhuur in rekening te brengen. Voor zover nodig verklaart huurder bij deze reeds nu, dat hij in het laatstgenoemde geval de uitdrukkelijke bedoeling heeft het gehuurde werk te kopen. Voorts is Artzaanstad gerechtigd de huurder de koopsom van het gehuurde werk in rekening te brengen. De eigendom van het werk gaat op de huurder over zodra deze de koopsom heeft voldaan.

Artzaanstad behoudt zich het recht voor een werk binnen de huurperiode terug te vragen, indien de kunstenaar Artzaanstad hierom verzoekt. In dat geval vervalt het recht van koop als bedoeld in deze voorwaarden en dient de deelnemer het werk binnen 1 maand terug te bezorgen. Bij opzegging van de onderhavige overeenkomst is huurder verplicht het gehuurde uiterlijk op de datum, waarop de overeenkomst eindigt, aan Artzaanstad terug te geven.

De huurder is aansprakelijk voor schade welk aan het gehuurde is ontstaan tijdens de huurperiode. De gehuurde werken zijn voor Artzaanstad tegen diefstal met braak verzekerd. De deelnemer wordt erop gewezen dat schade, toegebracht door schuld van de deelnemer of diens huisgenoten aan gehuurd goed, niet gedekt wordt door de meeste W.A.-polissen.

De huurder dient zelf het transport van het gehuurde van en naar Artzaanstad te verzorgen en hij verplicht zich bij het vervoer de nodige zorgvuldigheid te betrachten.

De gehuurde werken mogen niet in de directe nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats bewaard worden en dienen te worden beschermd tegen direct zonlicht. De huurder is verplicht bij beschadiging, vermissing of teniet-gaan van het gehuurde onmiddellijk Artzaanstad hiervan op de hoogte te stellen. Adreswijziging van de deelnemer dient ook onmiddellijk aan Artzaanstad te worden doorgegeven.

Artzaanstad reserveert voor de deelnemer een nader door Artzaanstad vast te stellen gedeelte van het maandelijkse verschuldigde bedrag als spaartegoed. Spaartegoeden kunnen uitsluitend worden besteed voor de aankoop van werken door bemiddeling van Artzaanstad . Indien na beƫindiging van deze overeenkomst een bepaald spaartegoed voor deelnemer bij Artzaanstad blijft openstaan, dan is de deelnemer verplicht het betreffende bedrag binnen 1 jaar te besteden. Na verloop van de termijn van 1 jaar vervalt het tegoed automatisch aan Artzaanstad .

Alle werken, waarover Artzaanstad beschikt, kunnen in beginsel door de deelnemer worden gekocht. De verkoop geschiedt onder voorbehoud van toestemming van de kunstenaar, die het betreffende kunstwerk heeft vervaardigd. De prijs van het kunstwerk is in het algemeen op de achterkant of onderkant van het werk aangebracht. Artzaanstad is gerechtigd de prijzen van de kunstwerken en de daarbij behorende huurtarieven ook gedurende de huurtermijn en dat zonder nader bericht daartoe te wijzigen.

Artzaanstad stelt nadere normen vast betreffende de tarieven en nadere normen omtrent het aantal werken dat de deelnemer kan huren. Ingeval de deelnemer zijn verplichtingen jegens Artzaanstad niet nakomt, heeft Artzaanstad echter het recht onmiddellijk de overeenkomst met deelnemer te beƫindigen.

Indien de huurvergoeding niet tijdig is betaald, is de deelnemer zonder nadere ingebrekestelling of sommatie in verzuim. De deelnemer is vanaf de ingangsdatum van het verzuim aan Artzaanstad de wettelijke rente verschuldigd. De deelnemer zal, ingeval Artzaanstad haar vordering aan derden ter incasso uit handen moet geven, de daarmee samenhangende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voldoen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Onverminderd de gehoudenheid van de deelnemer het meerdere te voldoen, indien deze kosten daadwerkelijk hoger zijn dan dit tarief.

Alle geschillen, welke naar aanleiding van voormelde huur tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem, waarbij Nederlands recht van toepassing is.

Laatst gewijzigd juli 2009.