Van toepassing op de overeenkomst tussen ondergetekende, hierna te noemen ‘huurder’ en Artzaanstad BV, hierna te noemen ‘Artzaanstad, welke overeenkomst huurder het recht geeft van Artzaanstad tegen betaling van een nader vast te stellen bedrag kunstwerken te huren. Hierbij zijn inbegrepen de transport- en arbeidskosten van het eenmaal per jaar aanbrengen, dan wel omruilen van de kunstwerken. Kosten voor het vaker per jaar aanbrengen, dan wel omruilen van de kunstwerken zullen in rekening worden gebracht tegen een nader vast stellen tarief. Materiaalkosten voor ophangsystemen, rails en dergelijke evenals het arbeidsloon voor het monteren hiervan worden in rekening gebracht tegen een nader vast stellen tarief.

Opzegging dient minstens 3 maanden van tevoren schriftelijk te geschieden aan het kantoor van Artzaanstad. Bij opzegging van het contract zullen de kosten voor het ophalen van de kunstwerken in rekening worden gebracht, tegen een nader te bepalen tarief.

De overeengekomen huurprijs vindt plaats voor het einde van elk kwartaal en dient te worden voldaan na ontvangst van een factuur van Artzaanstad. Indien een huurder achterstand heeft in de betaling der verschuldigde huur kan hij bij het terugbrengen van de door hem gehuurde werken eerst dan weer nieuwe werken huren, nadat hij de achterstand in de betaling heeft aangezuiverd. Voor zover nodig verklaart huurder bij deze reeds nu dat hij in het geval een betalingsachterstand de uitdrukkelijke bedoeling heeft het gehuurde werk te kopen. Voorts is Artzaanstad gerechtigd de huurder de koopsom van het gehuurde werk in rekening te brengen. De eigendom van het werk gaat op de huurder over zodra deze de koopsom heeft voldaan.

Indien de huurvergoeding niet tijdig is betaald, is de huurder zonder nadere ingebrekestelling of sommatie in verzuim. De huurder is vanaf de ingangsdatum van het verzuim aan Artzaanstad de wettelijke rente verschuldigd. De huurder zal, ingeval Artzaanstad haar vordering aan derden ter incasso uit handen moet geven, de daarmee samenhangende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voldoen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Onverminderd de gehoudenheid van de huurder het meerdere te voldoen, indien deze kosten daadwerkelijk hoger zijn dan dit tarief.

Artzaanstad behoudt zich het recht voor een werk binnen de huurperiode terug te vragen, indien de kunstenaar Artzaanstad hierom verzoekt. In dat geval vervalt het recht van koop als bedoeld in deze voorwaarden en dient de huurder het werk binnen 1 maand terug te bezorgen. Bij opzegging van de onderhavige overeenkomst is huurder verplicht het gehuurde uiterlijk op de datum, waarop de overeenkomst eindigt, aan Artzaanstad terug te geven.

De huurder is aansprakelijk voor schade welk aan het gehuurde is ontstaan tijdens de huurperiode. De gehuurde werken zijn voor Artzaanstad tegen diefstal met braak verzekerd. De huurder wordt erop gewezen dat schade, toegebracht door schuld van de huurder of diens medewerkers aan gehuurd goed, niet gedekt wordt door de meeste W.A.-polissen. De huurder verplicht zich bij het eventuele vervoer de nodige zorgvuldigheid te betrachten. De gehuurde werken mogen niet in de directe nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats bewaard worden en dienen te worden beschermd tegen direct zonlicht. De huurder is verplicht bij beschadiging, vermissing of tenietgaan van het gehuurde onmiddellijk Artzaanstad hiervan op de hoogte te stellen. Adreswijziging van de huurder dient ook onmiddellijk aan Artzaanstad te worden doorgegeven.

Artzaanstad reserveert voor de huurder een nader door Artzaanstad vast te stellen gedeelte van het maandelijkse verschuldigde bedrag als spaartegoed. Spaartegoeden kunnen uitsluitend worden besteed voor de aankoop van werken door bemiddeling van Artzaanstad. Indien na beëindiging van deze overeenkomst een bepaald spaartegoed voor huurder bij Artzaanstad blijft openstaan, dan is de huurder verplicht het betreffende bedrag binnen 1 jaar te besteden. Na verloop van de termijn van 1 jaar vervalt het tegoed automatisch aan Artzaanstad.

Alle werken, waarover Artzaanstad beschikt, kunnen in beginsel door de huurder worden gekocht. De verkoop geschiedt onder voorbehoud van toestemming van de kunstenaar, die het betreffende kunstwerk heeft vervaardigd. De prijs van het kunstwerk is in het algemeen op de achterkant of onderkant van het werk aangebracht. Kunstcentrum Zaanstad is gerechtigd de prijzen van de kunstwerken en de daarbij behorende huurtarieven ook gedurende de huurtermijn en dat zonder nader bericht daartoe te wijzigen.

Artzaanstad stelt nadere normen vast betreffende de tarieven en nadere normen omtrent het aantal werken dat de huurder kan huren. Ingeval de huurder zijn verplichtingen jegens Artzaanstad niet nakomt, heeft Artzaanstad echter het recht onmiddellijk de overeenkomst met huurder te beëindigen.

Alle geschillen, welke naar aanleiding van voormelde huur tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem, waarbij Nederlands recht van toepassing is.

Laatst gewijzigd oktober 2012.